Album | Dr. Shrestha awarded with 'Prabal Jana Sewa Shree' medal