कर्मचारी सेवा करार सम्बन्धी सूचना (मिति २०८०-१०-१६)


Posted on: Jan. 30, 2024

दरखास्त फारम यहाँ download गर्नुहोलाः Form

दरखास्त फारमको लागि ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो पेस गर्नुपर्नेछ।